ഹോരാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?


ഹോരാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

   ഒരു രാശിയെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചാല്‍ ഓരോ ഭാഗത്തിലും 15 തിയ്യതിവീതം വരും. ഈ ഓരോ ഭാഗത്തിനും "ഹോരാ" എന്നാണ് നാമം. മേടം, മിഥുനം, ചിങ്ങം, തുലാം, ധനു, കുംഭം എന്നീ ഓജരാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന് 15 തിയ്യതി കഴിയുംവരെ സൂര്യഹോരയും 16 തിയ്യതി മുതല്‍ 30 തിയ്യതിയടക്കം ചന്ദ്രഹോരയും, ഇടവം, കര്‍ക്കിടകം, കന്നി, വൃശ്ചികം, മകരം, മീനം എന്നീ യുഗ്മരാശികളിലാണ് ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ 15 തിയ്യതിവരെ ചന്ദ്രഹോരയും, 16 തിയ്യതിമുതല്‍ ശിഷ്ടം തിയ്യതി കഴിവോളം സൂര്യഹോരയാണ്.


ഉദാഹരണം :-

     8-10-45 ചന്ദ്രസ്ഫുടം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ചന്ദ്രഫുടത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് ധനുരാശിയുടെ 11 മത്തെ തിയ്യതിയില്‍ 45 മത്തെ കലയിലാകുന്നു. 15 തിയ്യതി കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും ധനുരാശി ഓജരാശിയായതുകൊണ്ടും ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് സൂര്യഹോരയിലാണ്.

   11-29-30 കുജസ്ഫുടം എന്ന് വിചാരിക്കുക. കുജസ്ഫുടം 30 മത്തെ തിയ്യതിയില്‍ 30 മത്തെ കലയിലാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. കുജന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശി മീനം യുഗ്മരാശിയായതിനാലും, 15 തിയ്യതി കഴിഞ്ഞതിനാലും രണ്ടാമത്തെ ഹോരയിലാണ് കുജസ്ഫുടം; ഹോരാ നാഥന്‍ സൂര്യനുമാകുന്നു.

ഹോരാഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.