ത്രിംശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ത്രിംശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

     ഒരു രാശിയെ 30 ആയി ഭാഗിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന  ഒരംശമാണ് ത്രിംശാംശകം. ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്നത് ഓജരാശിയിലാണെങ്കില്‍ ആ ഗ്രഹസ്ഫുടത്തില്‍ 5 തിയ്യതി കഴിയുന്നതുവരെ കുജത്രിംശാംശകം, 6 തിയ്യതി മുതല്‍ 10 തിയ്യതി കഴിയുന്നതുവരെ ശനി ത്രിംശാംശകവും, 11 തിയ്യതി മുതല്‍ 18 തിയ്യതി കഴിയുന്നതുവരെ ഗുരു (വ്യാഴം) ത്രിംശാംശകവും, 19 തിയ്യതി മുതല്‍ 25 തിയ്യതി കഴിയുന്നതുവരെ ബുധത്രിംശാംശകവും, 26 തിയ്യതിമുതല്‍ 30 തിയ്യതി കഴിയുന്നതുവരെ ഭൃഗു (ശുക്രന്‍) ത്രിംശാംശകവുമാകുന്നു.

ഉദാഹരണം :-

   4-15-23 വ്യാഴസ്ഫുടം എന്ന് വിചാരിക്കുക.ഈ സ്ഫുടം ഓജരാശിയില്‍ 11 തിയ്യതിക്കുമേല്‍ 18 തിയ്യതിക്കുള്ളിലായതിനാലും ഗുരു ത്രിംശാംശകത്തിലാണ് ഈ സ്ഫുടം നില്‍ക്കുന്നത്.

  ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്നത് യുഗ്മരാശിയിലായാല്‍ മേല്‍പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി കണക്കാക്കികൊള്ളണം. എങ്ങനെയെന്നാല്‍ 1 മുതല്‍ 5 തിയ്യതി കഴിയുംവരെ ശുക്ര ത്രിംശാംശകവും, 6 തിയ്യതി മുതല്‍ 12 തിയ്യതി കഴിയുംവരെ ബുധത്രിംശാംശകവും, 13 തിയ്യതി മുതല്‍ 20 തിയ്യതി കഴിയുംവരെ ഗുരുത്രിംശാംശകവും ; 21 മുതല്‍ 25 തിയ്യതി കഴിയും വരെ ശനിത്രിംശാംശകവു, 26 തിയ്യതി മുതല്‍ 30 തിയ്യതി കഴിയും വരെ കുജത്രിംശാംശകവുമാകുന്നു.

ഉദാഹരണം :-

    11-29-30 കുജസ്ഫുടം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സ്ഫുടം യുഗ്മരാശിയില്‍ 26 തിയ്യതിക്കുമേല്‍ 30 തിയ്യതിക്കുള്ളിലാകയാല്‍ മീനം രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഈ കുജന് കുജത്രിംശാംശകത്തിലാണ് ഈ സ്ഫുടം നില്‍ക്കുന്നത്.

*******************

   ഈ വിദ്യ ഓര്‍മ്മയില്‍ നില്‍ക്കാന്‍, ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ (കുജന്‍) 5, ശനിക്ക്‌ 5, ആര്യന് (സൂര്യന്) 8, ബുധന് 7, ശുക്രന് 5 എന്ന് ഓജരാശിയിലും, --- ശുക്രന് 5, ബുധന് 7, സൂര്യന് 8, ശനിക്ക്‌ 5, ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ 5, യുഗ്മരാശിയിലും വരും എന്നും പഠിച്ചുവെക്കുന്നതെളുപ്പമായിരിക്കും.

ത്രിംശാംശകഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.