മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള രാശികളുടെ ഓരോ പര്യായങ്ങള്‍

ക്രിയ, താവുരു, ജുതുമ, കുളീര,
ലേയ, പാര്‍ഥോന, ജ്ജൂക, കോര്‍പ്യാഖ്യാഃ
തൗഷിക, ആകോകേരൊ,
ഹൃദ്രോഗ, ശ്ചേത്ഥസി, ക്രമശഃ

സാരം :- 

 1. ക്രിയം           :- മേടം 
 2. താവുരു         :- ഇടവം 
 3. ജുതുമം          :- മിഥുനം 
 4. കുളീരം          :- കര്‍ക്കിടകം 
 5. ലേയം            :- ചിങ്ങം 
 6. പാര്‍ഥോനം    :- കന്നി 
 7. ജൂകം             :- തുലാം 
 8. കോര്‍പ്പി        :- വൃശ്ചികം
 9. തൗഷികം       :- ധനു 
 10. ആകോകേരം  :- മകരം 
 11. ഹൃദ്രോഗം     :- കുംഭം 
 12. ഇത്ഥസി         :- മീനം