ഷഡ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

ദ്രേക്കാണ ഹോരാ നവഭാഗസംജ്ഞാ
ത്രിംശാംശകഃ ദ്വാദശ സംജ്ഞിതാശ്ച
ക്ഷേത്രം ച യദ്യസ്യ സ തസ്യവര്‍ഗ്ഗോ
ഹോരേതിലഗ്നം ഭവനസ്യചാര്‍ദ്ധം.

സാരം :-


  1. ദ്രേക്കാണം
  2. ഹോരാ 
  3. നവാംശകം
  4. ത്രിംശാംശകം
  5. ദ്വാദശാംശകം
  6. ക്ഷേത്രം


എന്നിങ്ങനെ ആറ് വര്‍ഗ്ഗങ്ങളാകുന്നു. ഇവയില്‍ ഏതു വര്‍ഗ്ഗം ഏതു ഗ്രഹത്തിന്‍റെതാണോ ആ ഗ്രഹം അതിന്‍റെ അധിപനുമാണ്. "ഹോരാ" എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ "ലഗ്ന" മെന്നും, ഒരു രാശിയുടെ പകുതിയെന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്.

മേല്‍പറഞ്ഞ ഷഡ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് വേറേയും ചിന്തിപ്പാനുണ്ട്. പ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശിയുടെ അധിപനെക്കൊണ്ട് പിതാവിന്‍റെയും ഹോരാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശ്യാധിപനെക്കൊണ്ട് മാതാവിന്‍റെയും, നവാംശകാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശ്യാധിപനെക്കൊണ്ട് സഹോദരന്‍റെയും, ത്രിംശാംശകാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശ്യധിപനെക്കൊണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെയും, ദ്വാദശാംശകാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശ്യാധിപനെക്കൊണ്ട് പുത്രന്‍റെയും. ത്രിസ്ഫുട ക്ഷേത്രാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശ്യാധിപനെക്കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളെ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.