ഹോരാധിപന്‍, ദ്രേക്കാണാധിപന്‍

കേചിത്തു ഹോരാം പ്രഥമാം ഭപസ്യ
വാഞ്ചന്തിലാഭാധിപതേര്‍ ദ്വിതീയാം
ദ്രേക്കാണ സംജ്ഞാമപിവര്‍ണ്ണയന്തി
സ്വദ്വാദശൈകാദശരാശിപാനാം


സാരം :-

ഏതു രാശിയിലേയും ആദ്യഹോരാധിപന്‍ അതാതു രാശ്യധിപനും, രണ്ടാം ഹോരാധിപന്‍ അതിന്‍റെ പതിനൊന്നാം രാശ്യധിപനുമാണെന്നാണ് ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ രണ്ടു വിധം ഹോരാധിപത്യത്തെ പറഞ്ഞതില്‍ "മാര്‍ത്താണ്ഡേന്ദ്വോരയുജി" എന്നതുകൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞത് ജാതകത്തിലും, ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പ്രശ്നത്തിലുമാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട്.

"ആദ്യാ തു ജാതകേ പ്രോക്താ, ദ്വിതീയാ പ്രശ്നകര്‍മ്മണി"

എന്ന് വചനവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംപക്ഷം പറയുന്നേടത്ത് "കേചില്‍തു" എന്ന് കാണിച്ചതിനാല്‍ എല്ലാടവും ആദ്യത്തെ വിധിതന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ആചാര്യമതമെന്നും വിചാരിക്കാം.

അപ്രകാരം തന്നെ ആദ്യത്തെ ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ അതാതു രാശ്യധിപനും, രണ്ടാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ അതിന്‍റെ പന്ത്രണ്ടാം രാശ്യധിപനും, മൂന്നാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ പതിനൊന്നാം രാശ്യധിപനുമാണെന്നുമാണ് ചില അചാര്യമാരുടെ അഭിപ്രായം. മുമ്പ് രണ്ടുവിധം പറഞ്ഞതിന്നും പുറമേ മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ കൂടി ദ്രേക്കാണാധിപത്യമുണ്ട്. എങ്ങിനെയെന്നാല്‍ ഓരോ രാശികളുടെയും ത്രികോണങ്ങളില്‍ ആദ്യ ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ ചരരാശിയുടെ അധിപനും, രണ്ടാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ സ്ഥിരരാശ്യധിപനും, മൂന്നാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ ആ ത്രികോണങ്ങളിലെ ഉഭയരാശ്യധിപനുമാകുന്നു.