കണ്ടകം, കേന്ദ്രം, ചതുഷ്ടയം

കണ്ടകകേന്ദ്രചതുഷ്ടയസംജ്ഞാ-
സ്സപ്തമലഗ്നചതുര്‍ത്ഥഖഭാനാം
തേഷു യഥാഭിഹിതേഷു ബലാഢ്യാഃ
കീടനരാംബു ചരാഃ  പശവശ്ച.

സാര :-

ലഗ്നം 4-7-10 ഈ നാല് ഭാവങ്ങള്‍ക്കുംകൂടി കണ്ടകം, കേന്ദ്രം, ചതുഷ്ടയം ഇങ്ങനെ മൂന്നു പേരുകളുണ്ട്.

ലഗ്നം, ഏഴ് എന്നീ ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് "കണ്ടകമെന്നും", നാല്, പത്ത് എന്നീ ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് "കേന്ദ്രം" എന്നും, എല്ലാറ്റിന്നും കൂടി ചതുഷ്ടയം എന്നുമാണ് പേരുള്ളതെന്ന് ഒരു പക്ഷക്കാരുമുണ്ട്. ഏഴില്‍ കീടരാശിയായ വൃശ്ചികത്തിനും, പത്തില്‍ ചതുഷ്പാദ്രാശികള്‍ക്കും പൂര്‍ണ്ണബലമുണ്ട്. പൂര്‍ണ്ണബലമുള്ള ഭാവങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവങ്ങളില്‍ അതാതിന് ഒട്ടും ബലവുമില്ല. രാശികളുടെ മനുഷ്യചതുഷ്പാദാദി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെയും "മത്സ്യൗ ഘടീ" എന്ന അഞ്ചാം ശ്ലോകത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടല്ലോ. നഷ്ടമുഷ്ടിചിന്താദിപ്രശ്നങ്ങളില്‍ ബലമുള്ള ഗൃഹം കേന്ദ്രത്തിലെങ്കില്‍ ബലമുള്ള രാശികൊണ്ടാണ്‌ വിചാരിക്കേണ്ടത്. പത്താം ഭാവം ചതുഷ്പാദ്രാശിയാണെങ്കില്‍ നാല്കാലിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രശ്നമെന്നും, ലഗ്നഭാവം മനുഷ്യരാശിയാണെങ്കില്‍ പ്രശ്നം മനുഷ്യസംബന്ധിയാണെന്നും മറ്റും പറയണമെന്നര്‍ത്ഥം. സാമാന്യ ഗുണദോഷപ്രശ്നങ്ങളിലാണെങ്കില്‍, ഏഴാം ഭാവം നരരാശിയായി വരികയും പാപബന്ധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഭാര്യാരിഷ്ടവും, പത്താം  ഭാവം ജലരാശിവരികയും അവിടെ പാപയോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍, ആന കുതിര, പശു മുതലായ നാല്‍ക്കാലി നാശവും പറയേണ്ടതാണ്.  മറ്റു ഭാവങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്രകാരം കണ്ടുകൊള്‍ക.