വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, രാഹു, കേതു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പര്യായ പദങ്ങള്‍


ജീവോംഗിരാസ്സുരഗുരുര്‍വ്വചസാം പതിര്‍ജ്ജ്യോക്
ശുക്രോ ഭൃഗുര്‍ഭൃഗുസുതസ്സിത ആസ്ഫുജിച്ച
രാഹുസ്തമോഗുരസുരശ്ച ശിഖീതി കേതുഃ
പര്യായമന്യമുപലഭ്യ വദേച്ച ലോകാത്

സാരം :-

'ജീവന്‍' 'അംഗിരസ്സ്' 'സുരഗുരു' 'വാക്പതി' 'ജ്യോക്ക്' ഈ അഞ്ചും വ്യാഴത്തിന്‍റെയും, 'ശുക്രന്‍' 'ഭൃഗു' 'ഭൃഗുസുതന്‍' 'സിതന്‍' 'ആസ്ഫുജിത്' ഈ അഞ്ചും ശുക്രന്‍റെയും , 'തമസ്സ്' 'അഗു' 'അസുരന്‍' ഇവ മൂന്നും രാഹുവിന്‍റെയും, 'ശിഖി' എന്ന് കേതുവിന്‍റെയും സംജ്ഞകളാകുന്നു. ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഏറ്റവും അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സംജ്ഞകളെ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ബാക്കി പേരുകളെ മറ്റു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും, ലോകവ്യവഹാരങ്ങളില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം.