വിയോനികളുടെ ജനനലക്ഷണം - 1

ക്രൂരഗ്രഹൈസ്സുബലിഭിര്‍വ്വിബലൈശ്ച സൗമ്യൈഃ
ക്ലീബേ ചതുഷ്ടയഗതേ തദവേക്ഷണാദ്വാ
ചന്ദ്രോപഗദ്വിരസഭാഗസമാനരൂപം
സത്ത്വം വദേദ്യദി ഭവേത് സ വിയോനിസംജ്ഞഃ

സാരം :-

പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ വലിയ ബലവാന്മാരും ശുഭന്മാര്‍ ഒട്ടും ബലമില്ലാത്തവരുമായി വരികയും, നപുംസക ഗ്രഹങ്ങളായ ബുധമന്ദന്മാരില്‍ ഒന്ന് ലഗ്നകേന്ദ്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ ലഗ്നത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കുകയോ ചെയ്കയും, ജനനസമയത്തേയ്ക്കുണ്ടായ ചന്ദ്രന്‍ വിയോനിരാശി ദ്വാദശാംശകത്തില്‍  വരികയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജനിയ്ക്കുന്നത് ഒരു വിയോനിയേ ആയിരിയ്ക്കയുള്ളു. ചന്ദ്രന്‍റെ ദ്വാദശാംശകം മേടത്തിലാണെങ്കില്‍ തത്സമാനാകൃതിയായ ആട്, ഒട്ടകം ഇത്യാദികളും, ഇടവത്തിലാണെങ്കില്‍ കാള, പശു, പോത്ത് തുടങ്ങിയവയുമായിരിയ്ക്കുമെന്നു പറയണം. ഇതുപ്രകാരം അതാത് രാശിസ്വഭാവമനുസരിച്ച് മറ്റു മൃഗങ്ങളേയും അറിയേണ്ടതാണ്. പാപന്മാര്‍ ബലവാന്മാരാവുക മുതലായ യോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും ശരിയ്ക്കുണ്ടാവുകയും, എന്നാല്‍ തല്‍ക്കാലചന്ദ്രന്‍റെ ദ്വാദശാംശകം മാത്രം മനുഷ്യരാശിയിലാവുകയും ചെയ്‌താല്‍, ആകൃതികൊണ്ട് മനുഷ്യനായിരിയ്ക്കുമെങ്കിലും, ജ്ഞാനാദികളില്‍ മൃഗതുല്യനായിരിയ്ക്കുമെന്നും മറ്റും പറയാവുന്നതാണെന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇവിടെ "സുബലിഭിഃ" എന്നും "വിബലൈഃ" എന്നും പറഞ്ഞിരിയ്ക്കയാല്‍: പാപന്മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ബലപിണ്ഡത്തില്‍ ബലം ഏഴില്‍ കുറയാതെയും, ശുഭന്മാര്‍ക്ക് നാലില്‍ അധികമാവാതേയും ഇരിയ്ക്കണമെന്നാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതും. ഈ യോഗത്തില്‍ ആദ്യമായി പറഞ്ഞതുതന്നെ പാപന്മാര്‍ ബലവാന്മാരും ശുഭന്മാര്‍ വിബലന്മാരുമായാല്‍ പ്രജ വിയോനിയായിരിയ്ക്കുമെന്നാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ " ഒരു ജനനമുണ്ടായി ശിശു എന്താണ് " എന്ന് ഒരാള്‍ ഒരു പ്രശ്നം ചെയ്തുവെന്ന് വെച്ചാല്‍ അവിടെ ശുഭന്മാര്‍ ബലവാന്മാരായി മനുഷ്യരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുകയും പാപന്മാര്‍ക്ക് ശുഭന്മാരേക്കാള്‍ ബലം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്‌താല്‍, ജനിച്ച സത്വം മനുഷ്യനാണെന്നും പറയാവുന്നതാണ്‌. പ്രായേണ "ശുഭാബലിനോ മാനുഷചിന്താം തമാശ്രയേ കുര്യുഃ"- എന്നുണ്ട്.