വിയോനികളുടെ ജനനലക്ഷണം - 2

പാപാ ബലിനസ്സ്വഭാഗഗാഃ
പാരക്യേ വിബലാശ്ച ശോഭനാഃ
ലഗ്നഞ്ച വിയോനിസംജ്ഞകം
ദൃഷ്‌ട്വാത്രാപി വിയോനിമാദിശേത്

സാരം :-

പാപന്മാര്‍ ബലവാന്മാരായി തന്‍റെ നവാംശകത്തിലും, ശുഭന്മാര്‍ വിബലന്മാരായി അന്യനവാംശകത്തിലും നില്‍ക്കുകയും, ലഗ്നരാശി വിയോനിയായി വരികയും (ഈ യോഗത്തിലും "ചന്ദ്രോപഗദ്വിരസഭാഗസമാനരൂപം സത്വം വദേല്‍ " എന്നനുവര്‍ത്തിയ്ക്കണം) ചന്ദ്രന്‍ വിയോനിദ്വാദശാംശകത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ജനനം വിയോനിയുടേതാണെന്നും പറയണം. ഇവിടെയും ചന്ദ്രന്‍റെ ദ്വാദശാംശകത്തെ അനുസരിച്ചാണ് ഏതു സത്വമാണെന്ന് നിര്‍ണ്ണയിയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ യോഗത്തിലും ലഗ്നം മനുഷ്യരാശിയായാല്‍ മനുഷ്യജനനമാണെന്നും പറയണം. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന്‍ വിയോനിതുല്യനായിരിയ്ക്കുമെന്നും പറയണം.