ആദിത്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, ചൊവ്വ, ബുധന്‍ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശത്രുമിത്രാദികള്‍

ശത്രു മന്ദസിതൗ സമശ്ശശിസുതോ മിത്രാണി ശേഷാ രവേ-
സ്തീക്ഷ്ണാംശുര്‍ഹിമരശ്മിജശ്ച സുഹൃദൗ ശേഷാസ്സമാശ്ശീതഗോഃ
ജീവേന്ദൂഷ്ണകരാഃ കുജസ്യ സുഹൃദോ ജ്ഞോരിസ്സിതാര്‍ക്കീ സമൗ
മിത്രേ സൂര്യസിതൗ ബുധസ്യ ഹിമഗുശ്ശത്രുസ്സമാശ്ചാപരേ

സാരം :-

ആദിത്യന് ശനിയും ശുക്രനും ശത്രുക്കളും ബുധന്‍ തുല്യനും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ (ചന്ദ്രന്‍, ചൊവ്വ, വ്യാഴം ) മിത്രങ്ങളുമാകുന്നു.

ചന്ദ്രന് ആദിത്യനും ബുധനും സുഹൃത്തുക്കളും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ തുല്യന്മാരുമാകുന്നു.

ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ വ്യാഴം, ചന്ദ്രന്‍, ആദിത്യന്‍ എന്നിവര്‍ സുഹൃത്തുക്കളും ബുധന്‍ ശത്രുവും ശുക്രനും ശനിയും തുല്യരുമാകുന്നു.

ബുധന് ആദിത്യനും ശുക്രനും സുഹൃത്തുക്കളും ചന്ദ്രന്‍ ശത്രുവും മറ്റുള്ളവര്‍ സമന്മാരുമാകുന്നു.