പിതൃമാതൃകാരകത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷത്തേയും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ അരിഷ്ടാന്തരത്തേയും പറയുന്നു

ദിവാര്‍ക്കശുക്രൗ പിതൃമാതൃസംജ്ഞിതൗ
ശനൈശ്ചരേന്ദു നിശി തദ്വിപര്യയാത്
പിതൃവ്യമാതൃഷ്വസൃസംജ്ഞിതൗ ച താ-
വഥോജയുഗ്മര്‍ക്ഷഗതൗ തയോഃ ശുഭൗ.

സാരം :-

ആധാനലഗ്നമോ ഗര്‍ഭഗുണദോഷപ്രശ്നലഗ്നമോ ദിനരാശിയാണെങ്കില്‍ സൂര്യന്‍ പിതാവിന്‍റെയും, ശുക്രന്‍ മാതാവിന്‍റെയും, ശനി പിതൃസഹോദരന്‍റെയും, ചന്ദ്രന്‍ മാതൃസഹോദരിയുടേയും കാരകന്മാരാകുന്നു.

ഈ ലഗ്നം രാത്രി രാശിയാണെങ്കില്‍ പിതൃകാരകത്വം ശനിയ്ക്കും, മാതൃകാരകത്വം ചന്ദ്രനും, സഹോദരകാരകത്വം ആദിത്യനും, മാതൃസഹോദരിയുടെ കാരകത്വം ശുക്രനുമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

പിതൃപിതൃവ്യഗ്രഹങ്ങള്‍ ഓജരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് പിതാവിനും പിതൃസഹോദരനും മറ്റു കാരകന്മാര്‍ യുഗ്മരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് മാതൃമാതൃസഹോദരിമാര്‍ക്കും ശുഭപ്രദമാകുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഈ പറഞ്ഞതിന് വിപരീത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ അവരവര്‍ക്ക് ആപത്തുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനും  പുറമേ അതാതാളുകളുടെ കാരകന്മാര്‍ക്ക് ഉച്ചസ്വക്ഷേത്രബന്ധുഗൃഹാദിശുഭസ്ഥിതിയുണ്ടാവുന്നതും ശുഭകരമാകുന്നു. നീചക്ഷേത്രാദി അനിഷ്ടസ്ഥാനസ്ഥിതികൊണ്ട് അനിഷ്ടഫലവും ഉണ്ടാവും.