വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശത്രുമിത്രാദികള്‍

സൂരേസ്സൗമ്യസിതാവരീ രവിസുതോ മധ്യഃ പരേ ത്വന്യഥാ
സൗമ്യാര്‍ക്കീ സുഹൃദൗ സമൗ കുജഗുരു ശുക്രസ്യ ശേഷാവരീ
ശുക്രജ്ഞൗ സുഹൃദൗ സമസ്സുരഗുരുസ്സൗരസ്യ ചാന്യേരയോ
യേ പ്രോക്താസ്സുഹൃദസ്ത്രികോണഭവനാത്തേമീമയാകീര്‍ത്തിതാഃ

സാരം :-

വ്യാഴത്തിന് ബുധനും ശുക്രനും ശത്രുക്കളാകുന്നു. ശനി സമനുമാകുന്നു. മറ്റുള്ളവര്‍ മിത്രങ്ങളാകുന്നു.

ശുക്രന് ബുധനും ശനിയും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നു. ചൊവ്വയും വ്യാഴവും സമന്മാരാകുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ശത്രുക്കളാകുന്നു.

ശനിയ്ക്ക് ശുക്രനും ബുധനും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നു. വ്യാഴം സമനാവുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ശത്രുക്കളാകുന്നു.

ത്രികോണഭവനത്തെ ആശ്രയിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളായി പറയപ്പെട്ടവര്‍ എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.