ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയെ പറയുന്നു

ത്രിദശത്രികോണചതുരശ്രസപ്തമാ-
നവലോകയന്തി ചരണാഭിവൃദ്ധിതഃ
രവിജാമരേഡ്യരുധിരാഃ പരേ ച യേ
ക്രമശോ ഭവന്തി കില വീക്ഷണേധികാഃ

സാരം :-

ശനിയ്ക്ക് അത് നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്ന് 3 - 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലേയ്ക്ക് പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടിയുണ്ട്,

വ്യാഴത്തിന് 5 - 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലേയ്ക്ക് പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടിയുണ്ട്,

ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ അത് നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്ന് 4 - 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലേയ്ക്ക് പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടിയുണ്ട്.

പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടി എന്നുവെച്ചാല്‍ 60 കലകളാകുന്നു.

ശനി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും അതാതു നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്ന് 3 - 10 കളിലേയ്ക്കു കാലും, വ്യാഴം ഒഴികെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ 5 - 9 കളിലേയ്ക്കു അരയും, ചൊവ്വ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ 4 - 8 കളിലേയ്ക്കു മുക്കാലും ദൃഷ്ടിയാകുന്നു. ഏഴാം ഭാവത്തിലേയ്ക്ക് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടിയുമുണ്ട്.

"രവിജാമരേഡ്യരുധിരന്മാരും പാപന്മാര്‍ യാവചിലരോ അവരും - ത്രിദശത്രികോണചതുരശ്രസപ്തമങ്ങളെ -  അവലോകനം ചെയ്യുന്നു" എന്നതിന് മറ്റൊരുപ്രകാരത്തിലും കൂടി അര്‍ത്ഥം വിചാരിയ്ക്കാം. രവിജനും പരനും (അതായത് സൂര്യനും ത്രിദശങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. എന്നുവെച്ചാല്‍ ശനിയ്ക്ക് അത് നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മൂന്നാംഭാവത്തിലേയ്ക്കും  ആദിത്യന് അത് നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പത്തിലേയ്ക്കും  ദൃഷ്ടിയുണ്ടെന്നു താല്പര്യം. അപ്രകാരം വ്യാഴത്തിന് അഞ്ചിലേയ്ക്കും, വ്യാഴത്തിന്‍റെ പരനായ ബുധന് ഒമ്പതിലേയ്ക്കും, ചൊവ്വയ്ക്ക് നാലിലേയ്ക്കും, പരനായ ബുധന് എട്ടിലേയ്ക്കും പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടിയുണ്ട്. സപ്തമത്തിലേയ്ക്ക് എല്ലാറ്റിനും പൂര്‍ണ്ണദൃഷ്ടിയുന്ടെന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. രവിജാമരേഡ്യരുധിരന്മാരും പരന്മാരും ചന്ദ്രനും ("ച" എന്നതുകൊണ്ട്‌ ചന്ദ്രനെയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ശനി, വ്യാഴം, ചൊവ്വ ഇവരും, പരന്മാരെന്നാല്‍ ശനിയില്‍ നിന്ന് പരന്‍ സൂര്യന്‍ വ്യാഴത്തില്‍ നിന്ന് പരന്‍ ശുക്രന്‍, ചൊവ്വയുടെ പരന്‍ ബുധന്‍ ഇവരും, ചന്ദ്രനും ക്രമത്തില്‍ ക്രമത്തില്‍ നമുക്ക് അടുത്തടുത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. "ഭാനാമധശ്ശനൈശ്ചരസുരഗുരുഭൌമാര്‍ക്കശുക്രബുധചന്ദ്രാഃ" എന്ന് വചനവുമുണ്ട്.