പ്രശ്നത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഭൂമി


വലിയ കാട്, ശ്മശാനം, ഉയര്‍ന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശം, ആള്‍പാര്‍പ്പില്ലാത്ത വീട്, പ്രേതപൂജ, പ്രേതോച്ചാടനം തുടങ്ങിയ അശുഭക്രിയകള്‍ നടക്കുന്ന വീടുകള്‍, വെള്ളം നിറഞ്ഞ വീട്, തീ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രശ്നം വെച്ചാല്‍ പ്രഷ്ടാവിന് അഭീഷ്ടലാഭം ഉണ്ടാകുകയില്ല. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ ക്ലേശപ്രദവും ഭയപ്രദവും ബീഭത്സവും ആയ ചുറ്റുപാടില്‍ ജ്യോതിഷനും (ദൈവജ്ഞനും) പൃഛകനും മനസ്സിന് ഏകാന്തതയും സന്തുലനവും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിട്ട് ഭയവും ഉദ്വേഗവും മുന്നിട്ടു നിന്നിട്ട് അത് പ്രശ്ന ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രശ്നം വെക്കരുത് എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത്.