ആരൂഢലഗ്നത്തിനേയും ഉദയ ലഗ്നത്തിനേയും കണക്കാക്കി ശകുനഫലം പറയുന്നതുപോലെ പൃഛകന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്തെ ലഗ്നമാക്കിയും ശകുന ഫലം പറയാവുന്നതാണ്.

ആരൂഢരാശിയുടേയും ഉദയലഗ്നത്തിന്‍റെയും 3, 6, 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭന്മാരും, പാപന്മാരുമായ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ഫലം മുന്‍കൂട്ടിപറയാന്‍ സാധിയ്ക്കുന്നതുപോലെ പൃഛകാരൂഢ രാശിയില്‍ നിന്നോ പ്രശ്നാരൂഢ രാശിയില്‍ നിന്നോ 4, 7, 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ പൃഛകന്‍ വഴിയില്‍ ശുഭശകുനങ്ങള്‍ കണ്ടു എന്ന് വരാം . 4, 7, 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ബലവാനായ പാപഗ്രഹമാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ അശുഭ ശകുനങ്ങള്‍ കണ്ടു എന്ന് വരാം. ആരൂഢലഗ്നത്തിനേയും ഉദയ ലഗ്നത്തിനേയും കണക്കാക്കി ശകുനഫലം പറയുന്നതുപോലെ പൃഛകന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്തെ  ലഗ്നമാക്കിയും ശകുന ഫലം പറയാവുന്നതാണ്.