പൃഛകന്‍ ദൈവജ്ഞനെ കാണേണ്ട രീതി

പൃഛകന്‍ ദൈവജ്ഞനെ കാണാന്‍ പോകുന്നത് ശുഭ നക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിലും ഞായര്‍, തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ ദിവസങ്ങളിലും നല്ല മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലുമായിരിക്കണം. ജ്യോതിഷി (ദൈവജ്ഞന്‍) സന്തോഷിക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍ ജ്യോതിഷനെ (ദൈവജ്ഞനെ) കാണുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും ഉപരാഹം - കാഴ്ച ദ്രവ്യം - സമര്‍പ്പിക്കണം.