ആഴ്ചയും ശ്വാസഫലവും

തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ ഇടത് മൂക്കില്‍ കൂടി പോകുന്ന ശ്വാസം ശുഭഫലം നല്‍കും.

തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ വലത് മൂക്കില്‍ കൂടി പോകുന്ന ശ്വാസം നല്ല ഫലം നല്‍കുകയില്ല. 

ചൊവ്വ, ശനി, ഞായര്‍ എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ വലത് മൂക്കില്‍ കൂടി പോകുന്ന ശ്വാസം നല്ല ഫലം ചെയ്യും.

ചൊവ്വ, ശനി, ഞായര്‍ എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ ഇടത് മൂക്കില്‍ കൂടി പോകുന്ന ശ്വാസം നല്ല ഫലം ചെയ്യുകയില്ല.

ദിവസം  ഏതായാലും രാവിലെ ഉണര്‍ന്നെഴുനേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ശ്വാസഗതി അനുകൂലമായിരുന്നാല്‍ അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നന്നായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഏത് ദിവസമായാലും രാവിലെ ശ്വാസഗതി പ്രതികൂലമായിരുന്നാല്‍  ക്ലേശാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. വഴക്കുണ്ടാകും, ഉറക്കം ഉണ്ടാകുകയില്ല, മലമൂത്രാദിവിസര്‍ജനത്തില്‍ പോലും ക്ലേശം അനുഭവപ്പെടും.