പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശ്വാസവും


ശ്വാസം ഏതു മൂക്കില്‍ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെന്നും അതിന് ഏത് ഭൂതവുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്നും ശ്വാസദൈര്‍ഘ്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്‍  ഫലങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം

ഭൂമി  - ഇടത് മൂക്ക്  - ഉയര്‍ന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലും പ്രാകാരങ്ങളിലും പ്രവേശനം, പട്ടാഭിഷേകം, മറ്റുതരത്തിലുള്ള ശുഭഫലങ്ങള്‍

ജലം - ഇടത് മൂക്ക്  - കിണറുകുഴിക്കല്‍, വിവാഹം

ജലം - വലത് മൂക്ക് - ജലഭയം

അഗ്നി - വലുത് മൂക്ക്, ഇടത് മൂക്ക് - ശത്രുഭയം, ആയുധക്ഷയം, ശരീരത്തില്‍ മുറിവ്, വീട്, തീപിടിക്കള്‍, കുട്ടികള്‍ തീയില്‍ വീഴല്‍

വായു - വലത് മൂക്ക്, ഇടത് മൂക്ക് - ചോരഭയം, വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകല്‍, അശ്വഗജാദ്യാരോഹണം.

ആകാശം - വലത് മൂക്ക്, ഇടത് മൂക്ക് - മന്ത്രോപദേശം, ദേവപ്രഷിഷ്ഠ, ദീക്ഷ, വ്യാധി, ആരംഭം, ശരീര പീഡ

മേല്‍പറഞ്ഞ ഫലങ്ങള്‍ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറയണം.