അംഗസ്പര്‍ശം

ദൈവജ്ഞസന്നിധിയില്‍ വന്നു നിന്ന ദൂതന്‍ (ചോദ്യകര്‍ത്താവ് / പ്രശ്നകര്‍ത്താവ്) കിഴക്ക്, കിഴക്ക് തെക്ക് തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിലാണല്ലോ വന്നു നില്‍ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് താനറിയാതെ തന്‍റെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ തൊട്ടു എന്നും വരാം. ഈ ശരീരഭാഗം ശിരസ്സ്‌, മൂക്ക്, മുഖം, കാത് (ചെവി), കഴുത്ത്, കൈകള്‍, ഹൃദയം, കാലുകള്‍ ഇവയിലേതെങ്കിലുമാകാം. ഇങ്ങനെ ദൈവജ്ഞസന്നിധിയില്‍ അജ്ഞാത പ്രേരണയാല്‍ വന്നുചേരുന്ന പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് താനറിയാതെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് മനഃപൂര്‍വ്വമല്ലാതെ തന്നെ തന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ശരീരഭാഗത്തെ തൊടുന്നതിന് "അംഗസ്പര്‍ശം" എന്ന് പറയുന്നു.

പ്രശ്നകര്‍ത്താവിന്‍റെ ഈ അംഗസ്പര്‍ശം 32 തരത്തില്‍ സംഭവിക്കാം. 8 ദിക്കുകളേയും 8 ശരീരാവയവങ്ങളേയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അംഗസ്പര്‍ശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫലം പറയുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഇവയെ 8 യോനികളായി വിഭജിച്ച്‌ 8 പേരുകളും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.