പ്രശ്നാക്ഷരചിന്ത

പൃഛകന്‍ ദൈവജ്ഞസന്നിധിയില്‍ വന്നു നിന്നിട്ട് ദൈവജ്ഞനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളിലെ അക്ഷരങ്ങളെയാണ് "പ്രശ്നാക്ഷരങ്ങള്‍" എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഛകന്‍റെ ചോദ്യത്തിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നര്‍ത്ഥം. ഈ പ്രശ്നാക്ഷരങ്ങള്‍ പ്രശ്നഫലത്തിന്‍റെ ശുഭാശുഭത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രശ്നസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുന്നു. ഫലപ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷരങ്ങളെ പലതരത്തില്‍ വിഭജിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഫലങ്ങള്‍ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.