രത്നങ്ങളുടെ പഞ്ച ഭൂതങ്ങളിലെ സ്വാധീനം

ഭൂതം               :-  രത്നം

അഗ്നി               :- മാണിക്യം

ജലം                 :- മുത്ത്

വായു              :- വജ്രം

ആകാശം          :- ഇന്ദ്രനീലം

ഭൂമി                :- മരതകം