രത്നങ്ങളെ സൂര്യ രാശ്മിയിലെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

രത്നങ്ങളെ സൂര്യ രാശിയിലെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ "സപ്തര്‍ഷി രത്നങ്ങള്‍" എന്നറിയപ്പെടും. അവ താഴെപ്പറയുന്നു

ഗ്രഹം           :-   രത്നം
ചൊവ്വാ         - പവിഴം

സൂര്യന്‍          - മാണിക്യം

വ്യാഴം           - പുഷ്യരാഗം

ബുധന്‍            - മരതകം

ശുക്രന്‍            - വജ്രം

ചന്ദ്രന്‍            - മുത്ത്

ശനി               - ഇന്ദ്രനീലം