പൃഛക വസ്ത്രാഭരണാദികള്‍

പൃഛകന്‍റെ വേഷഭൂഷാദികളില്‍ നിന്നും പ്രശ്നത്തിന്‍റെ ശുഭാശുഭത്വം മുന്‍കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും, പൃഛകന്‍ ജലം കൊണ്ട് നനഞ്ഞതോ, കീറിയതോ, അഴുക്കുള്ളതോ ചുവന്നതോ നീലയോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നാല്‍ പൃഛകന് ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടും. കൂടാതെ അമംഗള വസ്തുക്കള്‍ കൈയില്‍ വെച്ച് കൊണ്ട് ദൈവജ്ഞനെ സന്ദര്‍ശിച്ചാലും അശുഭഫലമായിരിക്കും.

പൃഛകന്‍ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം കൊണ്ടും ആഭരണം കൊണ്ടും ആകര്‍ഷകത്വമുള്ളവനായിരിക്കണം. മനസ്സില്‍ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളില്ലാതെ സ്വസ്ഥചിത്തനായിരിക്കണം. പ്രശ്നസമയത്ത് ദൈവജ്ഞനില്‍ നിന്നും ദൃഷ്ടി തിരിച്ചു പിടിക്കാതെ അഭിമുഖമായിത്തന്നെ നില്‍ക്കണം. വൃഗ്രത പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാതെ കണ്ണുകള്‍ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം.