മൃത്യുലോക രത്നങ്ങള്‍

ഭൂമിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന രത്നങ്ങളെ മൃത്യുലോക രത്നങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നു. എണ്‍പത്തിനാലിലധികം രത്നങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭൂമിയില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഭാരതീയ രത്ന ശാസ്ത്രം ഇവയേക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പലതരം രത്നങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ 84 തരം രത്നങ്ങള്‍ക്കാണ് ഭാരതീയ രത്ന ശാസ്ത്രപ്രകാരം പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇവയില്‍ 9 എണ്ണം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു. മാണിക്യം, മുത്ത്, പവിഴം, മരതകം, പുഷ്യരാഗം, വജ്രം, ഇന്ദ്രനീലം, ഗോമേദകം, വൈഡൂര്യം എന്നിവയാണ് ആ നവരത്നങ്ങള്‍. ഇവയില്‍ തന്നെ മാണിക്യം, മുത്ത്, മരതകം, വജ്രം, ഇന്ദ്രനീലം ഇവ മഹാരത്നങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവ ഉപരത്നങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. നവരത്നങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ആകര്‍ഷകങ്ങളാണ് പല ഉപരത്നങ്ങളും.