ജ്യോതിഷത്തില്‍ രത്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയതയെപ്പറ്റി രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്‌

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ആകെ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന പ്രകാശോര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ വര്‍ണ്ണ രശ്മികള്‍ രത്നങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു അഭിപ്രായം. ഋഗ്വേദത്തില്‍ സൂര്യന്‍റെ 7 രശ്മികളെ ശേഖരിക്കുവാന്‍ 7 രത്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം കുറച്ചുകൂടി പ്രസിദ്ധമാണ്. അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ച ഊര്‍ജ്ജത്തിലെ ചില രശ്മികളെ രത്നങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച് രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേയ്ക്ക് കടത്തി വിടുന്നു എന്നതാണ്.