സ്വര്‍ഗ്ഗലോക രത്നങ്ങള്‍ നാലുതരമുണ്ട്‌

1). ചിന്താമണി :- ഇത് ബ്രഹ്മാവ്‌ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളനിറമുള്ള രത്നമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ എല്ലാ വിജയങ്ങള്‍ക്കും കാരണം ചിന്താമണി രത്നമാണ്.

2). കൗസ്തുഭമണി :- ഇതിന് താമരപ്പൂവിന്‍റെ നിറമാണ്. ഇതിന് ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ തേജസുണ്ട്. കൗസ്തുഭമണി മഹാവിഷ്ണു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

3). രുദ്രമണി :- സ്വര്‍ണ്ണ നിറമുള്ള ഈ രത്നം മഹാദേവന്‍ (ശിവന്‍) ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

4). സ്യമന്തകമണി  :- ഇത് ശ്രേഷ്ഠമായ നീലനിറത്തിലുള്ള രത്നമാണ്. ഇത് ദേവേന്ദ്രന്‍ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.