എത്രതരം രത്നങ്ങള്‍ ഉണ്ട്

ഹിന്ദു പുരാണങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് മൂന്നു വിഭാഗം രത്നങ്ങളാണുള്ളത്.

1). സ്വര്‍ഗ്ഗലോക രത്നങ്ങള്‍

2). പാതാളലോക രത്നങ്ങള്‍

3). മൃത്യുലോക രത്നങ്ങള്‍