ദൈവജ്ഞന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍

ദൂതദൈവജ്ഞസമാഗമ സമയത്ത് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ പോലെ തന്നെ പൃഛക ഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് ദൈവജ്ഞന്‍ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും ശകുനങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്നഫലവുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് അവയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്‌.

ശകുനങ്ങള്‍ പൃഛകന്‍റെ പൂര്‍വ്വജന്മ കൃതങ്ങളായ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ശുഭാശുഭഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദൂത ദൈവജ്ഞസമാഗമ സമയത്ത് കണ്ട ലക്ഷണങ്ങളെ മനസ്സില്‍ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ദൈവജ്ഞന്‍ പൃഛക ഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടാന്‍. പുറപ്പെടുന്നത് വ്യാഴഹോര തുടങ്ങിയ നല്ല സമയത്തായിരിക്കണം. പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ മുന്‍ അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ വിവരിച്ച പ്രശ്നകാലനിമിത്തങ്ങള്‍ തന്നെ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അവയുടെ ശുഭാശുഭത്വം കണക്കാക്കി വെക്കണം. ദൈവജ്ഞന്‍ (ജ്യോതിഷി) പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസ്ത്രം എവിടെയെങ്കിലും തടയുകയോ കൈയിലുള്ള കുട മുതലായവ താഴെ വീഴുകയോ ചെയ്‌താല്‍ അത് അപശകുനമാണ്. ദൈവജ്ഞന്‍ (ജ്യോതിഷി) പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരെങ്കിലും നില്‍ക്കൂ, വരൂ, പോകരുത്, അകത്തുകടക്കൂ, എവിടെ പോകുന്നു തുടങ്ങിയ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അത് അപശകുനമാണ്. പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ കല്ലിലോ മറ്റ് ഉറച്ച വസ്തുക്കളിലോ കാലുതട്ടുക, കാലു വഴുതുക, തൂണിലും മറ്റും തല തട്ടുക തുടങ്ങിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപശകുനമാണ്

ഒരാള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോള്‍ കാണുന്ന ശുഭശകുനത്തിന്‍റെയോ  അശുഭശകുനത്തിന്‍റെയോ ഫലം അയാള്‍ക്ക്‌ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. സൈന്യത്തിന് കാണുന്ന ശകുനത്തിന്‍റെ ഫലം രാജാവിന് അനുഭവപ്പെടും.