രത്നം ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ലോഹങ്ങള്‍

രത്നം                     ഗ്രഹം                   ലോഹം

മാണിക്യം              സൂര്യന്‍              സ്വര്‍ണ്ണം / ചെമ്പ്

മുത്ത്                     ചന്ദ്രന്‍                വെള്ളി

പവിഴം                  ചൊവ്വ              സ്വര്‍ണ്ണം

മരതകം                  ബുധന്‍               സ്വര്‍ണ്ണം 

പുഷ്യരാഗം             വ്യാഴം              സ്വര്‍ണ്ണം

വജ്രം                      ശുക്രന്‍              ത്രിധാതു

ഇന്ദ്രനീലം               ശനി                   അഷ്ടധാതു/ഇരുമ്പ്

ഗോമേദകം             രാഹു                പഞ്ചലോഹം

വൈഡൂര്യം            കേതു                 പഞ്ചലോഹം