ജനന തിയ്യതി അനുസരിച്ചുള്ള രത്നങ്ങള്‍

ജനന തിയ്യതി                             -          രത്നം

1, 10, 19, 28                             -        മാണിക്യം

2, 11, 20, 29                             -        മുത്ത്

3, 12, 21, 30                             -        പുഷ്യരാഗം

4, 13, 22, 31                             -        ഗോമേദകം

5, 14. 23                                   -       മരതകം

6, 15, 24                                   -       വജ്രം

7, 16, 25                                   -       വൈഡൂര്യം

8, 17, 26                                   -       ഇന്ദ്രനീലം

9, 18, 27                                   -       പവിഴം