ജനിച്ച ആഴ്ചയനുസരിച്ച് രത്നങ്ങള്‍

ആഴ്ച                  - ഗ്രഹം                  -  രത്നം 

ഞായര്‍                 - സൂര്യന്‍                 - മാണിക്യം

തിങ്കള്‍                  -  ചന്ദ്രന്‍                  - മുത്ത്

ചൊവ്വ                  - ചൊവ്വ                  - പവിഴം

ബുധന്‍                  - ബുധന്‍                   - മരതകം

വ്യാഴം                  - വ്യാഴം                  - പുഷ്യരാഗം

വെള്ളി                  - ശുക്രന്‍                 - വജ്രം

ശനി                      -  ശനി                     - ഇന്ദ്രനീലം