ഉപരത്നങ്ങള്‍

നവരത്നങ്ങള്‍ താരതമ്യേന വിലപിടിപ്പുള്ളതാകയാല്‍, പലരും ഉപരത്നങ്ങള്‍ വാങ്ങി ധരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും മൂന്നിലധികം ഉപരത്നങ്ങളുണ്ട്. ഇവയും ഗ്രഹദോഷശാന്തിക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നു. ചില പ്രധാന ഉപരത്നങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗ്രഹം            രത്നം              ഉപരത്നം

സൂര്യന്‍        മാണിക്യം         സൂര്യകാന്തം

ചന്ദ്രന്‍          മുത്ത്                ചന്ദ്രകാന്തം

ചൊവ്വ         പവിഴം            റെഡ് എഗേറ്റ്

ബുധന്‍         മരതകം             ജേഡ്

വ്യാഴം         പുഷ്യരാഗം       ടോപ്പാസ്

ശുക്രന്‍        വജ്രം                 വെണ്‍പവിഴം

ശനി            ഇന്ദ്രനീലം           അമതിസ്റ്റ്

രാഹു         ഗോമേദകം         ഗാര്‍നെറ്റ്

കേതു          വൈഡൂര്യം        ഗോദന്തി