രത്നം ധരിക്കേണ്ട വിരലുകള്‍

മോതിരവിരല്‍                    സൂര്യന്‍

ചൂണ്ടുവിരല്‍                    വ്യാഴം

നടുവിരല്‍                           ശനി

ചെറുവിരല്‍                        ബുധന്‍

ബന്ധുഗ്രഹങ്ങളുടെ മോതിരങ്ങള്‍ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് യുക്തിപൂര്‍വ്വം ധരിക്കുക. ഈ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിരലുകളില്‍ ബന്ധുഗ്രഹങ്ങളുടെ മോതിരങ്ങള്‍ ധരിക്കുക. ശത്രുഗ്രഹങ്ങളുടെ മോതിരങ്ങള്‍ ധരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശുക്രന്‍ ഇടതുകൈയേയും, വ്യാഴം വലതുകൈയേയും ഭരിക്കുന്നു. ദോഷഫലം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹത്തിന്‍റെ ദോഷം അകറ്റാന്‍ ഇടതുകൈയിലും ഗുണഫലം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹത്തിന്‍റെ ഗുണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ വലതുകൈയിലും മോതിരം ധരിക്കുക