ജന്മതിഥിയനുസരിച്ചുള്ള രത്നങ്ങള്‍

തിഥി                    - ഗ്രഹം              - രത്നം
പ്രഥമ                   - സൂര്യന്‍             - മാണിക്യം

ദ്വിതീയ                 - ചന്ദ്രന്‍              - മുത്ത്

തൃതീയ                - ചൊവ്വ               - പവിഴം

ചതു൪ത്ഥി             - ബുധന്‍               - മരതകം

പഞ്ചമി              - വ്യാഴം              - പുഷ്യരാഗം

ഷഷ്ഠി                   - ശുക്രന്‍               - വജ്രം

സപ്തമി              - ശനി                   - ഇന്ദ്രനീലം

അഷ്ടമി                - രാഹു                 - ഗോമേദകം

നവമി                  - സൂര്യന്‍               - മാണിക്യം

ദശമി                   - ചന്ദ്രന്‍                - മുത്ത്

ഏകാദശി            - ചൊവ്വ                - പവിഴം

ദ്വാദശി                - ബുധന്‍                 - മരതകം

ത്രയോദശി           - വ്യാഴം                - പുഷ്യരാഗം

ചതുര്‍ദശി            - ശുക്രന്‍                - വജ്രം

പൗര്‍ണ്ണമി            - ശനി                     - ഇന്ദ്രനീലം

അമാവാസി         - രാഹു                   - ഗോമേദകം

ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടു തിഥികളെ വീതം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രത്നങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ തിഥി ദോഷം മാറിക്കിട്ടും. ദോഷകരമായ തിഥിയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും, കുട്ടിക്ക് തന്നെയും ദോഷങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ജന്മം എടുത്തുപറയപ്പെടുന്നു. അഷ്ടമി തിഥിയില്‍ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് (അഷ്ടമി രാഹുവിന്‍റെ തിഥിയാണ്) ബാല്യത്തില്‍ വലിയ കേശങ്ങള്‍ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും വലിയ ക്ലേശങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നു. തിഥിയുടെ ഗ്രഹം ലഗ്നത്തിന് പാപനാണെങ്കില്‍ രത്നം ഇടതു കൈയിലും, ശുഭനാണെങ്കില്‍ വലതു കൈയിലും ധരിക്കുക.