ജാതകത്തില്‍ പ്രധാനമായും ചൊവ്വാ സ്വാധീനിക്കുന്നത്

നിര്‍വികാരത, ഓജസ്സ്, ഭൂമി, പട്ടാളം, പോലീസ്, ധൈര്യം, ആപത്ത്, ക്രൂരത, യുദ്ധം, അഗ്നി, കൊലപാതകം, വൈധവ്യം, മംഗല്യം, വ്യഭിചാരം, കള്ളന്‍, ശത്രു, രക്തംപോക്ക്, ചൊറി, വ്രണം, വസൂരി മുതലായ രോഗങ്ങള്‍, കനകം, ശസ്ത്രക്രിയാദി പ്രവര്‍ത്തികള്‍, വ്യവഹാരം. 

മേല്‍ പ്രതിപാദിച്ചവയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുറവുകള്‍ക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ പരാജയങ്ങള്‍ക്കും, ഇവയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണകാരണം ചൊവ്വാ അനുകൂലനല്ല എന്നതാണ്. ചൊവ്വായുടെ രത്നമായ പവിഴം ധരിച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയും. പവിഴത്തിന് ചൊവ്വായുടെ ശക്തി, ധരിക്കുന്ന ആളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും.