ശനി സ്വാധീനിക്കുന്നത്

മരണം, രോഗം, ദാസഭാവം, ആയുസ്സ്, അന്യഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം, അപമാനം, ദാരിദ്രം, ആപത്ത്, ആശൌചം, ഇരുമ്പുസംബന്ധമായ തൊഴില്‍, നീചസംസ൪ഗ്ഗം, അലസത, കാരാഗ്രഹം, ബന്ധനം, സന്ധ്യ, ധാന്യസംഭരണം, ഓ൪മ്മക്കുറവ്, നാശം, കറുപ്പുനിറം, ശാസ്താവ്, വാതരോഗം, ഇവയൊക്കെ ശനിയെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. 

മേല്‍ പ്രതിപാദിച്ചവയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുറവുകള്‍ക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ പരാജയങ്ങള്‍ക്കും, ഇവയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനി൪ത്താന്‍ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പൂ൪ണ്ണകാരണം, ശനി അനുകൂലനല്ല എന്നതാണ്. ശനിയുടെ രത്നമായ ഇന്ദ്രനീലം ധരിച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയും. ഇന്ദ്രനീലത്തിന് ശനിയുടെ ശക്തി ധരിക്കുന്ന ആളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും.