ശുക്രന്‍ സാധാരണ സ്വാധീനിക്കുന്നത്

ഭാര്യ, വിവാഹം, ഭ൪ത്താവ്, സൗകുമാര്യം, സമ്പത്ത്, വസ്ത്രം, ആഭരണം, നിധി, മൈഥുനം, വാഹനം, ഐശ്വര്യം, സംഗീതം, നാട്യം, കവിത്വം, കാഥികത്വം, മന്ത്രത്വം, ബഹുസ്ത്രീ സംഗത്വം, ഉത്സാഹം, മദ്യ വ്യാപാരം, സംഭാഷണചാതുര്യം, അലങ്കാരം, ശയനോപകരണങ്ങള്‍, തെക്കുകിഴക്ക്‌ ദിക്ക്, മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗം, എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ശുക്രന്‍ കാരകനാണ്‌. ആകയാല്‍ ഇവയൊക്കെ ശുക്രനെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. 

മേല്‍ പ്രതിപാദിച്ചവയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുറവുകള്‍ക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ പരാജയങ്ങള്‍ക്കും, ഇവയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനി൪ത്താന്‍ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പൂ൪ണ്ണകാരണം ശുക്രന്‍ അനുകൂലനല്ല എന്നതാണ്. 

ശുക്രന്‍റെ രത്നമായ വജ്രം ധരിച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയും. വജ്രത്തിന് ശുക്രന്‍റെ ശക്തി ധരിക്കുന്ന ആളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും.