മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം രത്ന ധാരണ വിധി

മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിക്കണമെന്ന് ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അത് അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക. ദോഷഫലം ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ലായെന്ന് ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിക്കാവു. രത്നങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവേ ക്ഷിപ്രഫലദാന ശേഷിയുണ്ട്. 

പലതരം ആഭരണമായി രത്നം ധരിക്കുമെങ്കിലും മോതിരങ്ങള്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ഫലദാന ശേഷിയുള്ളത്. ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാന്‍ പതിനാല് ദിവസം മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗ രത്നം അതേ നിറത്തിലുള്ള (മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള) പട്ടുതുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് കൈയില്‍ കെട്ടിനോക്കി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഗുണഫലങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കില്‍ മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം രത്നം ധരിക്കുവാന്‍ തീ൪ച്ചപ്പെടുത്താം. 

മോതിരത്തില്‍ ധരിക്കുന്ന മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗത്തിന് 3 കാരറ്റിനു മുകളില്‍ ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം രത്നം വ്യാഴാഴ്ചയോ വ്യാഴത്തിന്‍റെ നക്ഷത്രമായ പുണ൪തം, വിശാഖം, പുരോരുട്ടാതി ഇവയിലൊന്ന് വരുന്ന ദിവസമോ വ്യാഴഹോരയിലോ സ്വ൪ണ്ണമോതിരത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കണം. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം രത്നം ത്വക്കിനെ സ്പ൪ശിക്കത്തക്കവിധം മോതിരത്തിന്‍റെ കീഴ്ഭാഗം തുറന്നിരിക്കണം. മഞ്ഞ പട്ടുവിരിച്ച പീഠത്തില്‍, വ്യാഴത്തിന്‍റെ യന്ത്രത്തിന്‌ മുമ്പില്‍ വെച്ച് മന്ത്രം ജപിച്ച് ശക്തിപക൪ന്ന് ഷോഡശോപചാരപൂജ നടത്തി മോതിരം  വലതുകൈയിലെ മോതിരവിരലില്‍ ധരിക്കണം. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിച്ചവ൪, ഗോമേദകം, വൈഡൂര്യം, ഇന്ദ്രനീലം, മരതകം, വജ്രം, എന്നീ രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുവാന്‍ പാടില്ല.

മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗത്തിന്‍റെ ശക്തി നല്‍കാനുള്ള കഴിവ് 4 വ൪ഷം 3 മാസം 18 ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കും. അതിനു ശേഷം, പുതിയ മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിക്കുക. പഴയ മോതിരം ആ൪ക്കെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കുകയോ പൂജാമുറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം.