നവരത്ന മോതിരം

 

ഒരു ജാതകത്തില്‍ പല ദു൪ബ്ബല ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് ശക്തി പകരുവാന്‍ നവരത്ന മോതിര ധാരണം ഉത്തമമാണ്. ജനനസമയം അറിയാത്തവ൪ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ധരിക്കാവുന്നവയാണ് നവരത്ന മോതിരങ്ങള്‍.

ഇത് സ്വ൪ണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കില്‍ മധ്യമമായി വെള്ളിയിലോ ധരിക്കാവുന്നവയാണ്. നവരത്ന മോതിരങ്ങളില്‍ രത്നങ്ങള്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്. നവരത്ന മോതിരങ്ങള്‍ നവഗ്രഹങ്ങളുടെ പത്മം ഇട്ട് പൂജചെയ്ത് ധരിക്കുക.