താംബൂലത്തില്‍ അധിവസിക്കുന്ന ദേവതകള്‍

താംബൂലാഗ്രേ നിവസതി രമാ മദ്ധ്യതോ വാഗധീശാ
പൃഷ്ഠേ ജ്യേഷ്ഠാ ഹിമഗിരിസുതാ വാമഭാഗേƒന്യതോ ഭൂഃ
അന്ത൪വിഷ്ണു൪ബ്ബഹിരുഡുപതിഃ ശങ്കരാജൌ ച കോണേ
ശക്രാദിത്യാവുപരി  മദനഃ സ൪വ്വതോ നാഗവല്യാഃ

സാരം :-

താംബൂലാഗ്രത്തില്‍ ലക്ഷ്മിദേവിയും, മദ്ധ്യഭാഗത്ത് സരസ്വതിയും, കടയ്ക്കല്‍  ജ്യേഷ്ഠാഭഗവതിയും, വലതുഭാഗത്ത് പാ൪വ്വതിയും, ഇടതു ഭാഗത്ത് ഭൂമി ദേവിയും, ഉള്ളില്‍ വിഷ്ണുവും, പുറത്ത് ചന്ദ്രനും, കോണുകളില്‍ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും, ഉപരിഭാഗത്ത് ഇന്ദ്രനും ആദിത്യനും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാമ ദേവനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.