വശ്യപ്പൊരുത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?


വൃശ്ചികസിംഹൌ, ക൪ക്കട-
ജൂകൌ, കന്യാഥ, കോ൪പ്പിചാപാഹ്വൗ;
തൗലി, സ്തൃതീയമീനൗ, ദശമൌ
മൃഗകന്യേ, ക൪ക്കടോƒഥ, മീനാഖ്യഃ

ഘടമേഷാവഥ, മേഷോ,
മൃഗ, ഇതി വശ്യാഃ ക്രമാദജാദീനാം;
അന്യേന്ദോ൪വ്വശ്യ൪ക്ഷേ
സ്വജന്മശുഭദം ഭവേദയം വശ്യഃ

സാരം :-

മേടത്തിന് വൃശ്ചികവും ചിങ്ങവും വശ്യം

ഇടവത്തിന് ക൪ക്കിടകവും തുലാവും വശ്യം

മിഥുനത്തിന്  കന്നി വശ്യം

ക൪ക്കിടകത്തിന് വൃശ്ചികം ധനുവും വശ്യം

ചിങ്ങത്തിന് തുലാം വശ്യം

കന്നിയ്ക്ക് മിഥുനവും മീനവും വശ്യം

തുലാത്തിന് മകരവും കന്നിയും വശ്യം

വൃശ്ചികത്തിന് ക൪ക്കിടകം വശ്യം

ധനുവിന് മീനം വശ്യം

മകരത്തിന് കുംഭവും മേടവും വശ്യം

കുംഭത്തിന് മേടം വശ്യം

മീനത്തിന് മകരം വശ്യം


സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്‍റെയും ചന്ദ്രരാശികള്‍ (കൂറുകള്‍) പരസ്പരം വശ്യരാശികളായിരിക്കുന്നത് ശുഭപ്രദമാകുന്നു.

സ്ത്രീയുടെ ചന്ദ്രരാശിക്ക് പുരുഷന്‍റെ ചന്ദ്രരാശി വശ്യമായിരുന്നാല്‍ വശ്യപ്പൊരുത്തമുണ്ട്.

പുരുഷന്‍റെ ചന്ദ്രരാശിക്ക്  സ്ത്രീയുടെ ചന്ദ്രരാശി വശ്യമായിരുന്നാല്‍ വശ്യപ്പൊരുത്തമുണ്ട്.


****************************************************************


മേഷസ്യവശ്യസിംഹളീ
വൃഷഭേ കര്‍ക്കിതുലാമതും
മിഥുനസ്യ വശ്യവനിതാ
കര്‍ക്കടേ വൃശ്ചികം ധനു
ചിങ്ങത്തിന് തുലാം വശ്യം
കന്നിയ്ക്ക് മിഥുന മീനവും
മകരം കന്നി തുലാത്തിന്
വൃശ്ചികേ വശ്യ കര്‍ക്കിയാം
ധനുസിന്ന് മീനം വശ്യം
മകരേ മേഷ കുംഭവും
കുംഭത്തിന് മേടം വശ്യം
മീനേ മകര രാശിയാം
രാശീനാം വശ്യമീവണ്ണം
വശ്യാതന്യോന്യ വശ്യതേ.

സ്ത്രീയുടെ ചന്ദ്രരാശിയില്‍ നിന്നോ പുരുഷന്റെ ചന്ദ്രരാശിയില്‍ നിന്നോ ഇപ്രകാരം വശ്യ രാശി വന്നാല്‍ വശ്യപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വശ്യാതന്യോന്യവശ്യതേ എന്നുള്ള പ്രയോഗം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ദ്വയാര്‍ത്ഥ പ്രയോഗത്താലുള്ള ഈ വരിയ്ക്ക് രണ്ടുപ്രകാരത്തില്‍പ്പെടുന്ന അര്‍ത്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ളതിനാല്‍ വശ്യപ്പൊരുത്തത്താല്‍ ദമ്പതികള്‍ക്ക് അന്യോന്യം മനോരമ്യത (പരസ്പരാകര്‍ഷണം) ഭവിയ്ക്കാനിടയാകുന്നു.

സമസപ്തമോ വശ്യഃ എന്നുള്ളതിനാല്‍ ലഗ്നാലോ ചന്ദ്രാലോ ഉണ്ടാകാവുന്ന സമസപ്തമം കൊണ്ട് (പരസ്പരം വശ്യം ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹം) ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

സംപ്രീതിസമസപ്തമേ എന്ന് രാശിപ്പൊരുത്തത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ സ്നേഹത്തിനിടയാകുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരം വശ്യം ഭവിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ദോഷത്തിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ മദ്ധ്യമവുമാണ്.സിംഹകീടൌ കര്‍ക്കിതൌലീ കന്യാചാപാളിനൌ തുലാ
നൃയുങ്മീനാ വേണ കന്യേ കര്‍ക്കടോന്ത്യോ ഘടക്രിയൌ
മേഷോമൃഗശ്ച വശ്യാഖ്യാ മേഷാദീനാം പദൈഃ ക്രമാല്‍
സ്ത്രീ ജന്മഭസൃ വശ്യാഖൃ രാശൌ ജാതഃ പൂമാന്‍ ശുഭഃ


വശ്യപ്പൊരുത്തം പരിഹാരമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍

1. വശ്യപ്പൊരുത്തം ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷത്തിന് പരിഹാരമാകും

2. വശ്യപ്പൊരുത്തം യോനിപ്പൊരുത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരമാണ്

3. വശ്യപ്പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റു പൊരുത്തങ്ങളില്ലെങ്കിലും ദോഷമില്ല.

സ്ത്രീപുരുഷന്മാ൪ തമ്മില്‍ വശ്യപ്പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വന്നാലും അവ൪ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേ൪പെടുകയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.