നൂറ്റെട്ടു (108) കവിടി എണ്ണി

കൃതപാ ദക്ഷിണതോ രാശിചക്രം പ്രാങ്മുഖ ആസനേ
അസീനഃ ഫലകേ ഭിന്നേ വരാടീഃ സാഷ്ടകം ശതം

വിധായ മന്ത്രവല്‍ പ്രോക്ഷ്യ ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതൈശ്ച താഃ
അലംകൃത്യാ൪ച്ചയേത്താസു ശിവമാവാഹ്യ ചക്രവല്‍.

സാരം :-

രാശിചക്രത്തിന്‍റെ വടക്കുഭാഗത്ത് കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ പലകയില്‍ ഇരുന്നു വേറൊരു പലക മുമ്പില്‍വെച്ച് നൂറ്റെട്ടു (108) കവിടി എണ്ണി അതില്‍ വയ്ക്കണം. അതുകളെ മന്ത്രസഹിതം പ്രോക്ഷിച്ചു ചന്ദനം, പൂവ് മുതലായവയെക്കൊണ്ട് കവിടികളെ അലംകരിച്ചിട്ട് രാശിചക്രത്തെ ആവാഹിക്കുന്ന വിധി അനുസരിച്ച് ആവാഹിച്ച് ധ്യാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു  ധ്യാനിച്ച്‌ പൂജിക്കണം.