ഫലം ക്രമേണ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം

ആരൂഢം സ്വ൪ണ്ണസംസ്ഥാനം ഛായാമപ്യഷ്ടമംഗലം
വിലിഖേന്മാസയാതാഹപ്രഷ്ടൃതാരാപുരസ്സരം.

സാരം :-

വത്സരം (കൊല്ലം), മാസം, ദിവസം, ആഴ്ച, പൃച്ഛകന്‍റെ വീട്ടുപേര്, നാള് (നക്ഷത്രം), സങ്കല്പ്യം, ആരൂഢം, സ്വ൪ണ്ണസ്ഥിതി, അടി, അഷ്ടമംഗലം, ദീപസ്ഥിതി, താംബൂലസംഖ്യ മുതലായത് വ്യക്തമായി എഴുതികൊള്ളണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞവയെക്കൊണ്ട് ക്രമേണ ജ്യോതിഷി ഫലം പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.