സംഹിതാസ്കന്ധം

ജനപുഷ്ടിക്ഷയവൃഷ്ടിദ്വിരദതുരംഗാദിസ൪വ്വവസ്തുനാം
കേതുല്‍ക്കാദിനാം സാ ലക്ഷണമുദിതം ഹി സംഹിതാസ്കന്ധേ.

സാരം :-

നിമിത്തം എന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര അംഗം സംഹിതാസ്കന്ധത്തിലാണല്ലോ. ആ നിമിത്തങ്ങളെ ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നു. 

ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിലക്ഷണം, നാശലക്ഷണം, വ൪ഷലക്ഷണം, ആന, കുതിര മുതലായ ജന്തുക്കളുടെ ലക്ഷണവിശേഷങ്ങള്‍, കൊള്ളിമീന്‍ വീഴുക, ധൂമകേതു ഉദിക്കുക മുതലായവയുടെ ലക്ഷങ്ങളും സംഹിതാസ്കന്ധത്തിലാണുള്ളത്.