ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗണിതങ്ങള്‍ ഏവ?

ദ്വിഗുണാനയനം ഖേടമദ്ധ്യമസ്ഫുടയോരപി
ഗ്രഹണദ്വിതയം ഖേടകലഹസ്തല്‍സമാഗമഃ
അസ്തോദയൗ ച ഖേടാനാം നക്ഷത്രാണാഞ്ച സംഗമഃ
ഇതി ഭേദാസ്ത വിജ്ഞേയാ ഗ്രഹാണാം ഗണിതേ ദശ.

സാരം :-

1). തദ്ദിനകലി വരുത്തുക

2). ഗ്രഹമദ്ധ്യമങ്ങളെ വരുത്തുക

3). ആമദ്ധ്യമങ്ങളെ സ്ഫുടിക്കുക

4). സൂര്യന്‍റെ ഗ്രഹണത്തെ ഗണിക്കുക.

5). ചന്ദ്രന്‍റെ ഗ്രഹണത്തെ ഗണിക്കുക

6). ചൊവ്വ മുതലായ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ പരസ്പരമുള്ള യുദ്ധത്തെ ഗണിക്കുക.

7). ഗ്രഹങ്ങള്‍ ചന്ദ്രനുമായി ചേരുന്നതിനെ ഗണിക്കുക.

8). ചന്ദ്രന്‍ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൌഢ്യത്തെ ഗണിച്ചറിയുക.

9).  മൌഢ്യം തീ൪ന്നു ഉദിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിനെ ഗണിക്കുക

10). ഗ്രഹങ്ങളുടെ നക്ഷത്രസ്ഥിതി അറിയുക.

എന്നിവയാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പത്തുതരം ഗണിതങ്ങള്‍.