കവിടികളെ തെക്കുവടക്കു ഭാഗത്തായി മൂന്നു ഭാഗമാക്കി ഭാഗിച്ചുവയ്ക്കണം

തദൈവ വിന്യസേദ് ദൂതഃ സ്വ൪ണ്ണം നിജകരസ്ഥിതം
ചക്രസ്ഥഭേഷു ചൈകത്ര ദൈവജ്ഞസ്താ വരാടികാഃ

വിഭജേത്ത്രിരുദക് പൂ൪വ്വം നിമിത്താനി ച ചിന്തയേല്‍
പ്രാക്പൃച്ഛാസമയേ യദ്യല്‍ ശുഭാശുഭമുദിരിതം
തത്തല്‍ സകലമത്രാപി ചിന്ത്യം സ്പ൪ശശരാദികം.

സാരം :-

ദൈവജ്ഞന്‍റെ (ജ്യോതിഷിയുടെ) അനുവാദം കിട്ടിയാലുടന്‍തന്നെ ദൂതന്‍ (സ്വ൪ണ്ണം  വലതുകയ്യില്‍ വച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ആണ്‍കുട്ടിയോ / പെണ്‍ കുട്ടിയോ, മറ്റൊരാളൊ) രാശിചക്രത്തിലുള്ള ഒരു രാശിഖണ്ഡത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം വയ്ക്കണം. രാശിഖണ്ഡങ്ങളെ മുന്‍പേതന്നെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. തത്സമയം ദൈവജ്ഞന്‍ നൂറ്റെട്ടു കവിടികളെ തെക്കുവടക്കു ഭാഗത്തായി  മൂന്നു ഭാഗമാക്കി ഭാഗിച്ചുവയ്ക്കണം. അപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്ന ശുഭാശുഭനിമിത്തങ്ങളേയും മനസ്സുവച്ചറിഞ്ഞു കൊള്ളണം. മാത്രമല്ല പ്രഷ്ടാവ് ദൈവജ്ഞനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോള്‍ സംഭവിച്ച നിമിത്തങ്ങളെയും ലക്ഷണങ്ങളെയും ദൈവജ്ഞന്‍ ഇവിടേയും ചിന്തിച്ചു ഫലം പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.