ജ്യോതിഷഫലം പറയുന്നതില്‍ പിശക് വരുന്നതല്ല

ദശഭേദം ഗ്രഹഗണിതം ജാതകമവലോക്യ നിരവശേഷമപി
യഃ കഥയതി ശുഭമശുഭം തസ്യ ന മിഥ്യാ ഭവേദ്വാണീ.

സാരം :-

പത്തുവിധമുള്ള ഗ്രഹഗണിതത്തെ മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രരീതിപ്രകാരം ജാതകപരിശോധനചെയ്തു ശുഭാശുഭഫലം പറയുന്നതായാല്‍ ഒരിക്കലും ജ്യോതിഷഫലം പറയുന്നതില്‍ പിശക് വരുന്നതല്ല. ഗ്രഹങ്ങളെ നല്ലപോലെ ഗണിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ജാതകത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടും വേണം പ്രശ്നഫലം / ജാതകഫലം പറയേണ്ടതെന്ന് സാരം.