പ്രശ്നവിഷയമായ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങള്‍

രക്താനി കുസുമാന്യത്ര ഗൃഹ്യന്തേ കൈശ്ചനാപരൈഃ
ശുക്ലാനി ദൃശ്യതേ പ്രായേണാദ്യ തുംബാഭിധാ൪ത്തവം.

സാരം :-

ചില ദൈവജ്ഞന്മാ൪ (ജ്യോതിഷികള്‍) പ്രശ്നവിഷയമായ പൂജയ്ക്ക് ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചില ദൈവജ്ഞന്മാ൪ (ജ്യോതിഷികള്‍) വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുവരാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ സാധാരണ ദൈവജ്ഞന്മാ൪ (ജ്യോതിഷികള്‍) അനുവ൪ത്തിച്ചുകാണുന്നത് തുമ്പപ്പൂവാണ്. ഇതുകൊണ്ട് വെളുത്ത പുഷ്പമാണ്‌ വേണ്ടതെന്നും വിശേഷിച്ച് തുമ്പപ്പൂവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കരുതണം. പോരെങ്കില്‍ ചുവന്നപുഷ്പം അശുഭനിമിത്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഗണിച്ചിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ.