വേദത്തിന്‍റെ അംഗങ്ങള്‍

ജ്യോതിഃ കല്‍പോ നിരുക്തഞ്ച ശിക്ഷാ വ്യാകരണം തഥാ
ഛന്ദോവിചിതിരേതാനി ഷഡംഗാനി വിദുഃ ശ്രുതേഃ

സാരം :-

ജ്യോതിഷം, കല്പം, നിരുക്തം, ശിക്ഷാ, വ്യാകരണം, ഛന്ദസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വേദത്തിന് ആറ് അംഗങ്ങളാകുന്നു.