ജാതകഫലം പറയുവാന്‍ യോഗ്യനായിത്തീരും

അനേകഹോരാതത്വജ്ഞഃ പഞ്ചസിദ്ധാന്തകോവിദഃ
ഊഹാപോഹപടുഃ സിദ്ധമന്ത്രോജാനാതി ജാതകം ഇതി

സാരം :-

മയന്‍, യവനന്‍, പരാശന്‍, വരാഹമിഹിരന്‍ മുതലായ ആചാര്യന്മാരാല്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഹോരാശാസ്ത്രങ്ങളെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു സൂര്യസിദ്ധാന്തം മുതലായ അഞ്ചു സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും അറിഞ്ഞു ഗുരുമുഖേന ഉപാസനചെയ്ത് മന്ത്രസിദ്ധിയും വരുത്തി ന്യായംകൊണ്ട് ഊഹിപ്പാനും അപവാദംകൊണ്ട് അപോഹിപ്പാനും സാമ൪ത്ഥ്യമുള്ളവനായ ജ്യോതിഷക്കാരന്‍ ജാതകഫലം പറയുവാന്‍ യോഗ്യനായിത്തീരും.